• Diamond ice molds

    قالب های یخ الماس

    قالب های یخی ثبت شده ما روند انجماد آب را کنترل می کنند. قالب های یخی ما قبل از اینکه در داخل گلوله های یخ یا مکعب ها یخ زده باشند ، تمام حباب های هوا و ناخالصی های موجود در آب را جدا کرده و از بین می برند.